Nov 19
too-pee'-doh
Nov 18
ah-mahy-nahr'
Nov 17
ahr'-seh
Nov 16
leh-oh-nah'-doh
Nov 15
dehs-bah-neh-sehr'
Nov 14
ehs-pahn-tah-pah'-hah-rohs
Nov 13
mah-chah-koh-nah-mehn'-teh
Nov 12
ahn-drah-hoh'-soh
Nov 11
ah-rreh-see-ahr'
Nov 10
ah-beh-dool'
Nov 09
ah-gres'-teh
Nov 08
mahr-chee-tahr'
Nov 07
ahn-teh-pah-sah'-doh
Nov 06
dee-foon'-toh
Nov 05
seh-pool-tahr'
Nov 04
oh-frehn'-dah
Nov 03
mohr-boh'-soh
Nov 02
veh-lahr'
Nov 01
sehm-pah-soo'-cheel
Oct 31
mah'-skah-rah
Oct 30
eh-skah-loh-free-ahn'-teh
Oct 29
ehm-broo-hahr'
Oct 28
brah-mee'-doh
Oct 27
teh'-tree-koh
Oct 26
ehm-pah-lah-goh'-soh
Oct 25
eh-chee-sahr'
Oct 24
chees'-pah
Oct 23
oh-mee-noh'-soh
Oct 22
oo-loo-lahr'
Oct 21
moor-see-eh'-lah-goh