Drawer in Spanish | English to Spanish Translation
drawer
[drɔː(r)]
noun
1. cajón (m)
  • chest of drawers cómoda (f)
drawer [drɔːʳ]
noun
(in desk etc) cajón (m)
drawer [ˈdrɔːəʳ]
noun
(Comm) giradoragiradora (m) (f);a giradora libradoralibradora (m) (f);a libradora
Search history
Did this page answer your question?