LEARN
treinta
thirty
EXAMPLE
Diez por tres es igual a treinta. Ten times three is equal to thirty.
Hold a key to add an accent, e.g., hold "e" for "é."