traición
Noun
1. (infidelidad) 
a. betrayal 
a traicióntreacherously
2. (law) 
a. treason 
alta traiciónhigh treason
traición
1 (deslealtad) betrayal; (alevosía) treachery
una traición a betrayal; cometer una traición contra algn to betray sb; matar a algn a traición to kill sb treacherously
2 (Jur) treason
alta traición high treason
Search history
Did this page answer your question?