Neófito in English | Spanish to English Translation

neófito

 
neófito, -a
masculine or feminine noun
1. neophyte (religion)
2. novice (aprendiz)
neófitoa neófita
neophyte
Search history
Did this page answer your question?