report this ad
View Spanish to English translation
kiwi
[ˈkiːwiː]
noun
1. kiwi (m) (bird)
  • kiwi fruit kiwi (m)
2. (familiar) (New Zealander)
  • kiwi neozelandés(esa) (sustantivo masculino o femenino)
kiwi [ˈkiːwiː]
noun
1 (Orn) kiwi (m)
2 (New Zealander) neozelandésesaneozelandesa (m) (f);esa neozelandesa
modifier
kiwi fruit (n) kiwi (m)
Search history
report this ad
Did this page answer your question?
report this ad