Kiwi in Spanish | English to Spanish Translation
kiwi
[ˈkiːwiː]
noun
1. kiwi (m) (bird)
  • kiwi fruitkiwi (m)
2. (familiar) (New Zealander)
  • kiwineozelandés(esa) (sustantivo masculino o femenino)
kiwi [ˈkiːwiː]
noun
1 (Orn) kiwi (m)
2 (New Zealander) neozelandésesaneozelandesa (m) (f);esa neozelandesa
modifier
kiwi fruit (n) kiwi (m)
kiwi
masculine noun
1. kiwi (fruit) (fruto)
2. kiwi (ave)
kiwi
1 (ave) kiwi
2 (fruta) kiwi fruit
Search history
Did this page answer your question?