Gangster in Spanish | English to Spanish Translation
gangster
[ˈgæŋstə(r)]
noun
1. gángster (m)
  • gangster filmpelícula (f) de gángsters
gangster [ˈɡæŋstəʳ]
noun
gán(g)ster (m)
Search history
Did this page answer your question?