escribir un mensaje electrónico

escribir un mensaje electrónico
intransitive verb phrase
1. (general) 
Cuando escribes un mensaje electrónico, revísalo antes de presionar el botón enviar.When you write an electronic message, review it before hitting the button send.
Search history
Did this page answer your question?