diabetes

diabetes
noun
1. (illness) 
I was diagnosed with diabetes when I was a child.Me diagnosticaron diabetes cuando era un niño.
diabetes
Noun
1. (general) 
a. la diabetes (F) 
diabetes [ˌdaɪəˈbiːtiːz]
noun:singular
diabetes (f)
Phrases with "diabetes"
Here are the most popular phrases with "diabetes." Click the phrases to see the full entry.
type 2 diabetes
la diabetes tipo 2

diabetes

diabetes
feminine noun
1. (illness) 
a. diabetes 
El médico le diagnosticó diabetes a mi abuela.The doctor diagnosed my grandmother with diabetes.
diabetes
Noun
1. (medicine) 
a. diabetes 
diabetes
diabetes
Examples
Search history
Did this page answer your question?