Cloruro in English | Spanish to English Translation
cloruro
masculine noun
1. chloride (chemistry)
  • cloruro de cal bleaching powder
  • cloruro de sodio o sódico sodium chloride
cloruro
chloride
cloruro de cal chloride of lime
cloruro cálcico calcium chloride
cloruro de hidrógeno hydrogen chloride
cloruro de polivinilo polyvinyl chloride
cloruro sódico sodium chloride
Search history
Did this page answer your question?